Velferdsstat


Velferdsstat (ty. Wohlfahrtsstaat) er betegnelsen på en stat som, i tillegg til å sørge for sine borgeres sikkerhet, yter dem en rekke grunnleggende goder som for eksempel støtte til utdannelse, trygder ved sykdom eller fattigdom og pensjon. Hvor omfattende velferdsstaten er, varierer fra land til land men de fleste industrialiserte land kan sies å være velferdsstater i en eller annen form. En motsats til velferdsstaten er nattvekterstaten.

Enkelte hevder at velferdsstaten er et slags kompromiss mellom arbeiderbevegelsen og kapitaleierne.[1] Velferdsstaten blir av andre sett på som et resultat av at underprivilegerte grupper, da ofte grupper knyttet til arbeiderklassen, mobiliserer sine politiske ressurser for å bedre sine levekår. Felles for begge påstander er at man med en velferdsstat søker å sikre en gitt sosial standard for alle borgerne. Politisk forbindes velferdsstaten ofte med sosialistiske eller sosialdemokratiske partier, men varianter av velferdsstaten har eksistert under regimer med ulike ideologiske orienteringer.

En velferdsstat er ikke det samme som et velferdssamfunn. Et velferdssamfunn er et samfunn der de grunnleggende godene er fordelt på innbyggerne.[2] En velferdsstat er en stat der de statlige styresmaktene tar på seg ansvaret for at ingen forkommer på grunn av dårlig økonomi eller mangel på andre ressurser.[3]

Innhold

Velferdsstatens historie


Fattigdom har alltid vært et problem som samfunnet har måttet håndtere. Måten man har valgt å håndtere problemet har variert mellom kulturer og generasjoner. Fra de eldste tider har familien og slekten representert det viktigste sikkerhetsnettet for den enkelte og i noen tilfeller har denne plikten vært institusjonalisert gjennom lovverk. I Europa har også kirken representert et sikkerhetsnettverk. Statsdannelsene i Europa medførte en overføring av dette ansvaret.

Fattiglovgiving

Fattiglovgivingen var den vanlige ordningen for sosiale nettverk før utviklingen av velferdsstaten. Fattiglovgivingen var basert på et system hvor staten finansierte støtteordninger for de fattige, ofte knyttet opp til andre ordninger som tukthus og tvangsarbeidshus. Det var flere problemer forbundet med lovene. De var som regel alltid lokalt organisert og kvaliteten i gjennomføringen var dermed knyttet opp til hvor en bodde. Videre var de basert på behovsprøving og mottakerne hadde som regel ingen klagemuligheter. Systemet ble derfor lite forutsigbart og tildels vilkårlig.

Sosialforsikringsordninger

Velferdsstaten oppstod i Tyskland1880-tallet, og var et resultat av rikskansler Otto von Bismarcks sosiallovgiving. Politikken var dels et resultat av at staten hadde konsolidert sine primære maktfunksjoner og dermed søkte nye områder for makt og dels at lederne søkte å demme opp for voksende sosial uro og det som ble opplevd som den sosialistiske trusselen. Sosialforsikringsordningene som da ble innført var ikke de første av sitt slag, men de skilte seg ut fra de foregående ved at de favnet større grupper og var nasjonale. Lovene var basert på forsikringsprinsippet hvilket innebar at de forsikrede, som regel arbeidere, hadde rett til inntektskompensasjon fra fond som de selv hadde bidratt til å bygge opp gjennom et liv i yrkesaktivitet. De grunnleggende trekkene ved strukturene som da ble etablert regnes for videreført i samtlige av de etterfølgende tyske regimer. Modellen ligger også til grunn for flere av de andre velferdsstatene på kontinentet og danner dermed basis for den kontinentale velferdsmodellen. I Tyskland går velferdsstaten under betegnelsen sosialstat (Sozialstaat).[4]

Forskjellige typer velferdsstater


En ofte benyttet inndeling i velferdspolitikk er Gøsta Esping-Andersen typologi med sosialdemokratiske, liberale og konservative velferdsstater:[5]

Esping-Andersen typologi
Velferdsstatskategori Særtrekk Eksempler
Liberal velferdsstat Vekt på markedets rolle i å sikre velferd. Sosiale ytelser begrenses med behovsprøving eller ved å gi beskjedne ytelser. USA
Sosialdemokratisk velferdsstat Vekt på likhetsprinsipp og generøse og universelle tjenester og ytelser. Skattesystem som omfordeler. Oppstått gjennom en blanding av liberalisme og sosialisme ved at politisk støtte for omfordeling ble sikret gjennom å inkludere middelklassens behov og interesser. Skattefinansierte velferdsordninger krevet en stor andel av befolkningen er i arbeid. En stor del av omsorgsarbeid regnet som en offentlig oppgave noe som krever høy yrkesaktivitet blant kvinner Nordiske land
Konservativ velferdsstat Ytelser er knyttet til rettigheter opptjent gjennom yrkesdeltakelse. Subsidiaritetsprinsippet bygger på at velferd skal ytes på det lavest mulige nivået. Familiepolitikken har vært basert på menn forsørger familien sin og mødre er hjemmeværende.[trenger referanse] Offentlige omsorgstjenester for barn er beskjedne. Tyskland

(Sosialstat)

Velferdsstaters økonomiske grunnlag


En velferdsstat finansieres ved skatter og avgifter, da hovedsakelig over den generelle lønnsbeskatningen selv om det finnes skatter som er mer spesifikke som medlemsavgifter og arbeidsgiveravgift til folketrygden.

Velferdsstatens utfordringer


Antall velferdsgoder omfanget av velferdsstaten har historisk sett økt. Som et resultat av dette har også kostnadene knyttet til velferdsstaten økt betydelig. Det oppstår stadig utfordringer omkring velferdssystemet ettersom det er arbeidstakere som primært betaler for de ytelsene som for eksempel barn, eldre, arbeidsledige, uføre mottar. Eksempler på utfordringer er eldrebølgen, høy arbeidsledighet og høyt sykefravær.

Referanser


  1. ^ Asbjørn Wahl: "Hva kan vi lære av den nordiske modellen?" med referanse til Eric Hobsbawm
  2. ^ "Et verdensomspennende velferdssamfunn" Arkivert 14. februar 2008 hos Wayback Machine. Tale 1. mai 2006 - Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
  3. ^ Heidi Gautun: "Velferdsstatens forming av individers livsløp" Nordisk sosialt arbeid 01/2007
  4. ^ Bildung, Bundeszentrale für politische. «Sozialstaat | bpb» . www.bpb.de (tysk). Besøkt 25. august 2018. 
  5. ^ Barne- og likestillingsdepartementet (1. mars 2017). «NOU 2017: 6» (norsk). Regjeringen.no. Besøkt 6. mars 2017.  |kapittel= ignorert (hjelp)

Litteratur


Eksterne lenker


Historie

Kategorier: Politikk | Politisk økonomi
Dato: 18.07.2021 11:14:40 CEST

Kilde: Wikipedia (Forfattere [Historie])    Lizenz: CC-BY-SA-3.0

Endringer: Alle bilder og de fleste designelementer som er relatert til disse, ble fjernet. Noen ikoner ble erstattet av FontAwesome-Icons. Noen maler ble fjernet (som "artikkel trenger utvidelse) eller tilordnet (som" hatnotes "). CSS-klasser ble enten fjernet eller harmonisert.
Wikipedia-spesifikke koblinger som ikke fører til en artikkel eller kategori (som "Røde lenker", "koblinger til redigeringssiden", "koblinger til portaler") ble fjernet. Hver ekstern lenke har et ekstra FontAwesome-Icon. Ved siden av noen små endringer i design, ble media-container, kart, navigasjonsbokser, talte versjoner og Geo-mikroformater fjernet.

Vær oppmerksom på: Fordi det gitte innholdet automatisk blir hentet fra Wikipedia på det gitte tidspunktet, var og er det ikke mulig å kontrollere den manuelt. Derfor garanterer ikke linkfang.org nøyaktigheten og virkeligheten av det anskaffede innholdet. Hvis det er en informasjon som er feil for øyeblikket eller har en unøyaktig visning, må du gjerne kontakt oss: e-post.
Se også: Om oss & Personvern.